Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w DOM.developer

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych? 

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

2) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer ALFA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

3) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer ALFA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

4) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer BETA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

5) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer BETA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

6) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer DELTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

7) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer DELTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

8) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer Wrocław sp. z o.o. GAMMA sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

9) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer Wrocław sp. z o.o. BUDOWNICTWO sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

10) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer RESIDENCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

11) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer RESIDENCE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

12) Administratorem Państwa danych osobowych jest DOM.developer SERVICE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 28/1, kod pocztowy: 50-335

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych? 

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres odo@dom-developer.pl 

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

3) Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:

a) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa lub realizacja biznesowa,

b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących pod Spółek celowych w ramach grupy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Prawnie usprawiedliwionym celem jest wiążąca strony umowa lub realizacja biznesowa,

c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,

d) w celach związanych z zawarciem lub realizacją postanowień zwartych umowy.

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?

Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. 

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się, iż:

a) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług należących do spłek celowych należących do GK, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,

d) w przypadku realizacji postanowień umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z postanowień umowy oraz w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami tj. do Urzędu Ochrony Danych).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną lub Spółek celowych należących do Grupy kapitałowj będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu informacji zwrotnych,

c) w przypadku zawarcia umowy, przetwarzanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą Państwo podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie może odbywać się z wykorzystaniem takich narzędzi jak, pliki cookies lub Google Analytics: (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż profilowanie podejmowane jest w celu przygotowania dla Państwa dedykowanej oferty, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zadzwoń teraz
Wyślij wiadomość